SPSS آموزش نرم افزار

آزمون هم خطی

هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن R2، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر با وجود آن که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی باشد. در صورت تایید هم خطی، مجموعه ای از مشکلات در تعیین دقت معادله رگرسیون وجود دارد.


برای دریافت کامل مراحل انجام این آزمون به قسمت ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:36  توسط محسن کفاش  | 

روشهای ورود متغیر در رگرسیون

در این قسمت شما با انواع روشهای عملیات رگرسیون که شامل موارد زیر است:

* روش Enter

* روش Stepwise

* روش Backward

* روش Forward

* روش Remove

توضیحات کامل را می توانید از فایل موجود در قسمت ادامه مطلب دریافت کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 16:44  توسط محسن کفاش  | 

رگرسیون چند متغیره

رابطهء موجود بین سه متغیر یا بیشتر را رگرسیون چند متغیری می نامند. در رگرسیون چند متغیری، یک متغیر را وابسته و متغیرهای دیگر را مستقل می نامند. مانند آنچه در رگرسیون خطی ساده نیز گفته شد، در رگرسیون چند متغیری نیز هرگز نمی توان گفت که یک تابع ریاضی از خصوصیات متغیرهایی که به طور عادی وجود دارد به دست می آید، ولی همین نکته که بتوان متوجه شد یکی از این تابع ها تصویر خوبی بین متغیرها بیان می کند برای محقق ایده آل است.

برای دریافت فایل بر روی ادامه مطلب کلیک کرده از لینک های مربوطه فابل را دانلود کنید.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ساعت 16:27  توسط محسن کفاش  | 

معیارهای مناسبت مدل

مفروضات عمده ای که در تحلیل رگرسیون در نظر گرفته شده است به شرح ذیل است:

1-     رابطه بین x و y خطی است یا حداقل به خوبی با خط مستقیم تقریب زده می شود.

2-      جمله خطا یعنی ε دارای میانگین صفر است.

3-      جمله خطا یعنی ε دارای واریانس ثابت است.

4-      خطاها ناهمبسته اند.

5-     خطاها دارای توزیع نرمال اند.

برای دریافت فایل این مطلب به قسمت ادامه مطالب رفته و فایل مورد نظر را دانلود کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ساعت 16:43  توسط محسن کفاش  | 

رگرسیون خطی ساده

رگرسیون (Regression)

اگر بین دو متغیر X و Y همبستگی معنی دار وجود داشته باشد، مقدار هر یک از این دو متغیر  را برحسب دیگری می توان پیش گویی کرد. تکنیکی که در این زمینه بکار می رود «تحلیل رگرسیون» نام دارد.

غالباً پیش گویی ها بر این فرض استوارند که ارتباط بین دو متغیر از نوع خطی است مثلاً در ایام رشد
آدمی بین سن و قد او همبستگی وجود دارد بنابراین با دانستن سن کسی قد او را می توان می توان برآورد کرد و بر عکس. برای این منظور کافی است که سن ها را بر محور افقی و قدها را بر محور عمودی درج و نمودار پراکندگی را رسم کنیم آنگاه خط راستی چنان رسم کنیم که در مقایسه با هر خط راست دیگری در مجموع کمترین فاصله را از تمامی نقاط پراکنش دارد و به عبارت دیگر، نیکوترین خطی باشد که بر داده ها می پردازد. این خط را «خط دارای نیکوترین برازش» یا «خط رگرسیون» می نامند.

برای آشنایی یا نحوهء انجام آزمون رگرسیون با نرم افزار SPSS به قسمت ادامه مطلب رفته و فایل آنرا دریافت نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 17:13  توسط محسن کفاش  | 

همبستگی جزئی / تفکیکی

در هنگام محاسبه همبستگی آثار سایر متغیرها حذف نمی شود و این آثار ممکن است بر رابطه دو متغیر تاثیر بگذارد. همبستگی جزیی، میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیر ها است. 

برای آشنائی با نحوهء اجرای این آزمون به قسمت ادامه مطلب رفته و فایل مربوطه را دانلود نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:11  توسط محسن کفاش  | 

همبستگی

در این قسمت می خواهیم ابزاری آماری را معرفی کنیم که برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمّی با متغیر کمّی دیگر بکار برده می شود. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه اعم از مستقیم یا معکوس را نشان می دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر است.

برای آشنایی با نحوهء اجرای این روش بر روی ادامه مطلب کلیک کرده و فایل PDF را دانلود کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:5  توسط محسن کفاش  | 

آزمون آلفای کرونباخ

ضریب آفای کرونباخ (Cronbach’s Coefficient Alpha)

با محاسبهء این ضریب می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سولات یکسان بوده است. اساس این ضریب نیز بر پایهء طیف ها یا مقیاس هاست. در واقع ضریب آلفای کرونباخ از جمله روشهای تعیین پایائی آزمون با تاکید بر همسانی درونی است.

روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سولات نه تنها برای گزینه های دو جوابی بله و خیر، بلکه برای گزینه های چند جوابی مانند طیف پنج گزینه ای لیکرت (Likert) نیز قابل استفاده می باشد.

 در هر تحقیق و یا پایان نامه ای که بر اساس پرسشنامه تهیه و تنظیم می شود، بایستی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردد تا از یک سویه نبودن سوالات اطمینان حاصل گردد. این کار وقتی پیش نمونه یا پیش آزمون گرفته می شود انجام می پذیرد.

کرونباخ ضریب روائی برای مقیاس های نگرش سنج را به صورت زیر بیان کرده است.

ضریب روائی آلفا:

 

کم

متوسط

زیاد

 

45.

75.

95.

 

دقت کنید در صورتیکه حجم نمونه کمتر از 30 باشد، روائی نتایج مورد تردید است. لازم به ذکر است در صورتیکه پرسشنامه مورد بررسی دارای سوالات 5 گزینه ای و 2 گزینه ای باشد، باید برای هر کدام از حالتها ضریب آلفای جداگانه ای محاسبه گردد، چرا که ممکن است برای سوالات 5 گزینه ای آلفا مورد قبول باشد ولی برای برای 2 گزینه ای مورد قبول واقع نگردد.

نکته: در صورتیکه مقدار ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده منفی باشد، این مقدار منفی ناشی از میانگین منفی کوواریانس میان متغیر هاست؛ و نتیجه می گیریم این مدل روائی از مفروضات مورد نظر تجاوز کرده است. در این حالت می توانیم کد های وارد شده را بررسی نمائیم. 

برای نحوهء اجرای آزمون آلفای کرونباخ بایستی فایل PDF را در قسمت "ادامه مطلب" دانلود کنید. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:22  توسط محسن کفاش  | 

آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon Signed Ranks Test)

در آزمون مک نمار، این مطلب مورد مطالعه قرار می گیرد که آیا تغییرات از موافق به مخالف است یا برعکس. اما اگر علاوه بر جهت تفاوتها، اندازهء نسبی آنها نیز مد نظر باشد، آنگاه باید آزمون ویل کاکسون را به کار برد.

این آزمون نظیر آزمون من وایت نی است، و وقتی به کار برده می شود که داده ها  دست کم در مقیاس ترتیبی و به صورت رتبه های علامتگذاری شده باشند. این آزمون در داده های پارامتری تقریباً با آزمون t استیودنت متناظر است.

برای نحوه اجرای این آزمون به قسمت "ادامه مطلب" رفته و فایل PDF را دانلود کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط محسن کفاش  | 

آزمون علامت یا نشانه (Sign Test)

آزمون علامت را هنگامی به کار می برند که ارزشیابی متغیر مورد مطالعه با روشهای عادی یا روشهای اعمال شده قابل اندازه گیری نباشد. از آنجائیکه که در این آزمون برای پیدا کردن ناحیه بحرانی به جدول خاصی نیاز نیست، جزو آسانترین آزمونهای ناپارامتری محسوب می شود.

در این آزمون به جای مقادیر عددی از علامت (+) و (-) استفاده می شود، بدین دلیل این آزمون را آزمون علامت می نامند. این آزمون چه جامعه مورد مطالعه نرمال باشد و چه نباشد کاربرد دارد، بنابراین شرطی در مورد توزیع ندارد. اگر آزمودنیها از یک یا دو جامعهء مختلف باشند، نیز اشکالی پیش نمی آید.تنها شرط این آزمون آن است که اولاً، توزیع متغیر مورد مطالعه پیوسته باشد و ثانیاً احتمال برابر بودن نمرهء هر زوج با یکدیگر صفر باشد. در نتیجه، زوجهائی که که نمره یا امتیاز آنها یکسان باشد از حجم نمونه حذف می شوند.

برای نحوه اجرای این آزمون به قسمت "ادامه مطلب" رفته و فایل PDF را دانلود کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 17:4  توسط محسن کفاش  | 

مطالب قدیمی‌تر